Nastavení cookies
Přijatí žáci do 1. ročníku 2024/2025

Seznam přijatých žáků do 1 ročníku šk. roku 2024/2025 - ZDE

Prosíme všechny zákonné zástupce, kteří si pro své dítě vybrali jinou školu a na naši školu nenastoupí, aby tuto skutečnost sdělili písemně na e-mail skola@zsbohuminska.cz do 31. 05. 2024.

Děkujeme.

seznam.jpg
Projekt - Předškoláci - 2024

Dne 14. února  2024 se uskutečnil na ZŠ Bohumínská již tradiční Den otevřených dveří, tentokrát s názvem „Škola nanečisto!“ Jednalo se o setkání vyučujících s předškoláky a jejich rodiči. Pro budoucí prvňáčky byla připravena hodina, ve které si hravou formou vyzkoušeli být školákem, sedět v opravdové školní lavici, odpovídat před tabulí, hlásit se, naslouchat si navzájem. Děti, ktteré do posledního místečka naplnily dvě třídy, úspěšně plnily mnoho rozmanitých úkolů.
Rodiče se seznámili s vedením školy a také s členy Školního poradenského pracoviště. Potom si prohlédli prostory školy, školní družinu a jídelnu, nahlédkli také do jednotlivých odborných učebenu, např. učebny přírodopisu a zeměpisu, do hudebny, školní knihovny atd.

Hola, hola, škola volá! - fotogalerie

Po tomto úvodu následovala setkání s předškoláky pod názvem Škola nanečisto.

1. setkání - Jazyková hnízda:

Dne 27. února 2024 jsme na naší škole opět přivítali malé předškoláky. Paní učitelky si pro ně připravily nové dobrodružství, a to setkání s cizími jazyky „Jazyková hnízda.“ Děti si formou hry zkoušely pojmenovat barvy, zvířata a školní pomůcky. Hned napoprvé to zvládly dokonce ve dvou světových jazycích a odměnou jim bylo razítko do průkazu předškoláka.

Jazyková hnízda - fotogalerie

2. setkání - Jarní dílničky:

Jarní dílničky jsou naší oblíbenou předvelikonoční tradicí a ani letos jsme si je nemohli nechat ujít! 5. března 2024 jsme se sešli k společnému tvoření. Děti, rodiče, prarodiče, kamarádi i známí vyráběli, lepili, malovali, skládali, pekli, zdobili atd. Prožili jsme milá setkání a kromě barevné jarní nálady jsme si domů odnesli spoustu krásných dekorací. Děkujeme tímto všem, kteří se tvořivého odpoledne zúčastnili a přispěli svojí tvořivostí, nápady a náladou.

Jarní dílničky - fotogalerie

3. setkání - Sportovní hrátky:

Dne 26. března 2024 jsme na naší škole opět přivítali předškoláky. Setkání s názvem „Sportovní hrátky“ bylo plné energie a radosti. Cílem bylo prozkoumat školní tělocvičnu a společně si zasportovat s našimi skvělými učiteli tělocviku. Děti byly rozděleny do 4 skupin a každá skupina si postupně užila různé sportovní aktivity na jednotlivých stanovištích - skákání na trampolíně, hod raketkou do dálky, přetahovanou a hod na koš.
Naši malí sportovci ukázali velkou snahu a talent a skvělou spolupráci jak mezi sebou, tak s našimi učiteli. Odměnou za jejich výkon byla pochvala a razítko do jejich průkazky předškoláka.

Sportovní hrátky - fotogalerie

 

skola-nanecisto-24.jpg
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 

se koná v úterý 09. dubna 2024 a ve středu 10. dubna 2024 v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Doporučujeme rezervaci termínu a času na telefonním čísle 596 241 739, 725 123 100.

Průběh zápisu: 

1. Formální část:

  • rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci cestovní pas)
  • rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti)

2. Motivační část:

  • orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění zábavných úkolů

Důležité informace:

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám usnadní orientaci v této problematice.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn. 

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení*.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 také dítě narozené v době od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2024, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Poznámka: O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. dubna 2024. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů Statutárního města Ostravy, stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu

  • Pokud se k zápisu dostaví více než 60 dětí, budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

2. Odklad povinné školní docházky

  • Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je škola schopna přijmout, budou  přednostně přijímány dětí s odkladem školní docházky z předešlého roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium.

3. Přítomnost sourozence ve škole

  • Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty dětí, které mají ve škole staršího sourozence.

4. Losování

  • V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

V následujícím školním roce 2024/2025 škola předpokládá otevření tří prvních tříd.

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit na ředitelku školy Mgr. Lenku Matuškovou nebo na zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Tvrdou osobně, případně telefonicky na čísle: 596 241 739.

Informace k zápisu (pdf)

Brzy budu prvňáčkem, proto ...(pdf)

zapis-plakat-24-2.jpg
desatero-22.jpg
Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy? Co by mělo zvládnout?

Informace najdete v dokumentech:

Školní zralost (Bednářová, J.; Šmardová, V.) (pdf)

Desatero pro rodiče (pdf)

Jdeme do školy-pracovní listy, hry

Jak vybrat školní brašnu? (pdf)

Zákon č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

Část třetí – Povinnost školní docházky a základní vzdělávání

Hlava I – Povinnost školní docházky

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

 

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“).

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Hlava II – Základní vzdělávání

§ 46 Organizace základního vzdělávání

(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

(2) Základní vzdělávání v základní škole má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky.

(3) Základní vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.

nahoru