Nastavení cookies
Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. Volby zákonných zástupců žáků do Školské rady se na naší škole uskutečnily dne 03. června 2021. Volby zástupců pedagogů proběhly v září 2020. Doplňující volby 1 zástupce pedagogů proběhly 03. října 2022. Doplňující volby 1 zákonného zástupce žáků proběhly 04. října 2022.

Kompetence Školské rady
 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Richard Vereš – předseda Školské rady; e-mail: rveres@slezska.cz

Ing. Roman Goryczka; e-mail: rgoryczka@slezska.cz

 

Zástupci rodičů:

Ing. Hana Němcová; e-mail: hana.nemcova@hotmail.cz

Bc. Jana Sládková; e-mail: malory.x35@gmail.com

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Simona Kyselová; e-mail: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

Mgr. Marcela Sliacká; e-mail: marcela.sliacka@zsbohuminska.cz

Činnost Školské rady

Jednací řád Školské rady (pdf)

Jednací řád Školské rady - Dodatek č. 1 (pdf)

rok 2021:

 • schválení Školního řádu pro školní rok 2021/2022 - červen 2021
 • schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 - prosinec 2021

rok 2022:

 • schválení Školního řádu pro školní rok 2022/2023 - srpen 2022
 • schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro školní rok 2022/2023 - srpen 2022
 • schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022 - listopad 2022
nahoru