Nastavení cookies
Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. Volby zákonných zástupců žáků do Školské rady se na naší škole uskutečnily dne 03. června 2021. Volby zástupců pedagogů proběhly v září 2020. Po komunálních volbách na podzim 2018 také zřizovatel delegoval své 2 nové zástupce.

Volby do Školské rady - zákonní zástupci

Volby do Školské rady proběhnou v úterý 04. 10. 2022 od 7.00 h do 16.00 hod ve vestibulu školy (u ředitelství).

Kandidátní listina - zákonní zástupci

Více informací o složení, kompetencích a činnosti školské rady naleznete  - ZDE

Kompetence Školské rady
 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele:

Bc. Richard Vereš – předseda Školské rady; e-mail: rveres@slezska.cz

Ing. Roman Goryczka; e-mail: rgoryczka@slezska.cz

 

Zástupci rodičů:

Ing. Hana Němcová; e-mail: hana.nemcova@hotmail.cz

- doplňující volby 2. zástupce rodičů proběhnou v říjnu 2022 podle platné legislativy

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Simona Kyselová; e-mail: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

- doplňující volby 2. zástupce pedagogů proběhnou v září 2022 podle platné legislativy

Činnost Školské rady

Jednací řád Školské rady (pdf)

Jednací řád Školské rady - Dodatek č. 1 (pdf)

rok 2021:

 • schválení Školního řádu pro školní rok 2021/2022 - červen 2021
 • schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 - říjen 2021

rok 2022:

 • schválení Školního řádu pro školní rok 2022/2023 - srpen 2022
 • schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro školní rok 2022/2023 - srpen 2022
nahoru